Gimnàs Claror


En aquesta pàgina es poden consultar les dades de mobilitat i les emissions associades en relació a l’esdeveniment “Gimnàs Claror” celebrat durant la setmana del 16 al 21 de Novembre, com a ubicació subvencionada per l'Ajuntament de Barcelona..

Aquesta informació s’ha obtingut gràcies a la participació col·lectiva a la plataforma de ciència ciutadana AtmOOs. Amb aquesta eina és possible monitoritzar amb precisió aquest factors, la coneixença dels quals és el primer pas per tal de poder-ne implementar millores i fer pedagogia al respecte. A més de publicar-se aquí, les dades es lliuren a les administracions locals pel seu anàlisi, amb l'objectiu de facilitar la pressa de decisions enfocades a millorar la mobilitat i disminuir la contaminació atmosfèrica.


Emissió de contaminants


Per arribar a aquest esdeveniment s’han utilitzat diferents mitjans de transport que han emès les següents quantitats de tots aquests contaminants atmosfèrics. Per saber-ne més sobre cadascun d’ells , clic aquí.

Contaminant Emissions (g) Descripció
CO - Monòxid de carboni 1062.62 totals
7.13 per persona
Gas incolor, inodor i insípid. Es genera per combustions incomplertes, per tant el trànsit és un dels seus principals factors d’emissió.
COV - Compostos orgànics volàtils 119.1 totals
0.8 per persona
Són molècules amb base de carboni molt volàtils gràcies a la seva capacitat de transformar-se en gasos a temperatura ambient.
NOx - Òxids de nitrogen 172.73 totals
1.16 per persona
Provenen principalment dels vehicles dièsel i són els principals causants del boirum fotoquímic (smog).
PM - Partícules fines en suspensió 16.44 totals
0.11 per persona
Barreja molt variada de compostos que es classifiquen segons la seva mida. Tenen importants efectes sobre la salut.
CH4 - Metà 19.95 totals
0.13 per persona
És un dels principals gasos d’efecte hivernacle, no té importants implicacions en la contaminació atmosfèrica a la ciutat.
NO2 - Diòxid de nitrogen 13.78 totals 0.09 per persona
És un dels òxids de nitrogen que més contaminen, implicat en l’smog i la pluja àcida.
N2O - Òxid nitrós 0.71 totals
0 per persona
Gas d’efecte hivernacle. No és un contaminant atmosfèric urbà d’importància.
NH3 - Amoníac 1.2 totals
0.01 per persona
Gas incolor d’olor forta i sufocant.No és un contaminant atmosfèric urbà d’importància.
PM10 - Partícules sòlides en suspensió inferiors a 10 micres 9.58 totals
0.06 per persona
Un dels principals contaminants. Les més grans de les PM poden arribar a penerar la gola, tràquea, bronquis i bronquíols.
PM2.5 - Partícules sòlides en suspensió inferiors a 2.5 micres. 6.91 totals
0.05 per persona
Al ser respirades, per la seva mida, poden arribar als alvèols pulmonars.

Representació gràfica de les dades


La contaminació atmosfèrica és un dels principals problemes que han de fer front les ciutats. Aquesta contaminació està molt vinculada als models de transport i a l’organització territorial. En aquest apartat es possible consultar a través de diferents aplicacions com i per on s’han realitzat els desplaçaments en relació a aquest esdeveniment.


Mapa de calor

>Mapa de calor

Xarxa de mobilitat

Xarxa de mobilitat

Distribució de trajectes per mitjà de transport


En aquest apartat es pot observar quina quantitat i percentatge de persones han optat per una mobilitat activa per venir a l’esdeveniment, o bé han optat pel transport privat o públic motoritzat. L’elecció del model de transport per desplaçar-se fins a aquest esdeveniment determina de forma important l’impacte que se’n deriva sobre la qualitat de l’aire.

A peu, en biclicleta o patinet

  • Número de trajectes 117
  • Distància total 113.31 kms
  • Distància mitjana 0.97 kms

Cotxes i motos

  • Número de trajectes 17
  • Distància total 233.71 kms
  • Distància mitjana 13.75 kms

Transport públic

  • Número de trajectes 15
  • Distància total 191.12 kms
  • Distància mitjana 12.74 kms

Resultats de l'enquesta


Monitoritzar la mobilitat i tenir present l’impacte que generen aquests patrons sobre la qualitat de l’aire és un primer factor per poder implementar millores de futur efectives. Però conèixer la opinió i les percepcions subjectives referents a aquests àmbits és igualment essencial en aquest procés. L’opinió de totes les persones que han participat al projecte AtmOOs al llarg d’aquest esdeveniment, recollida a través d’una enquesta, està disponible en aquest apartat.