TREBALLANT CONJUNTAMENT PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

L’agenda 2030 aprovada al 2015 per l’ONU assenyala, a través de 17 Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS), el camí a seguir per abordar els grans reptes als que s’enfronten les societats.

Amb la participació a AtmOOs Labor es treballen conjuntament els ODS referits a la salut i el benestar, ciutats i comunitats sostenibles i acció climàtica. La participació en els diferents àmbits del projecte aporta beneficis a les diferents parts implicades: des d’un millor coneixement de la relació existent entre els diferents models de mobilitat i la qualitat de l’aire, fins a l’obtenció d’informació que permet fer-ne una gestió més eficient.

Beneficis


Es crea un canal de sensibilització ambiental en l’àmbit de la mobilitat sostenible i segura.

Es genera informació de qualitat sobre la qual sustentar polítiques de transició cap a models de mobilitat més respectuosos amb el medi ambient.

Promoció de la millora de l'accessibilitat laboral.

Permet identificar accions per la millora de la qualitat de l’aire local, a través de les quals:

  • Lluitar contra el canvi climàtic
  • Millorar la salut de les persones derivada d’una exposició a un aire de millor qualitat.
  • Racionalitzar recursos i disminuir costs.

Proporciona a l’individu informació sobre l’impacte ambiental associat a la seva mobilitat laboral.

Augmenta el coneixement i la sensibilització referent a la contaminació atmosfèrica.

Dona la possibilitat de participar i ser agent del canvi per l’acció climàtica i la mobilitat segura i sostenible.

Incidència en la Responsabilitat Social Corporativa.

  • Governança: Promoció de participació
  • Medi ambient: Sensibilització ambiental i promoció de mobilitat sostenible
  • Laboral: visibilització de la sensibilitat corporativa envers la disminució de l'estrès i accidentabilitat laboral mitjançant la promoció de la mobilitat segura.
  • Comunitat i acció social: Treball conjunt amb altres centres de treball de la zona per generar propostes de benefici mutu en l’àmbit de la mobilitat.

La implementació d’AtmOOs Labor facilita l'escenari preliminar a l’elaboració dels PDE’s (Pla de Desplaçament d’Empresa).

Proporciona informació precisa, de qualitat i econòmica davant d’altres metodologies aplicades.

S’obtenen dades tangibles per vehicular a l’administració propostes de millora efectives en la mobilitat segura i sostenible.

Foment de la participació i implicació ciutadana.

Sistema de detecció i gestió d’incidències relatives a la mobilitat.

Informació de qualitat sobre la qual sustentar polítiques de transició cap a la mobilitat sostenible i segura.

Optimització de recursos públics, metodologia amb component pedagògic i participatiu, més econòmica respecte a d’altres tècniques aplicades a la diagnosi de la mobilitat.